Organització dels treballs i les tasques -Sembrant cures

Organització dels treballs i les tasques

Il·lustració: Chiara Quilty-Harper (alumna Massana)

Hi ha tota una sèrie d’activitats visibles o invisibles a les quals no s’atorga cap tipus de valor (cuidar l’espai i les persones, agafar el telèfon, obrir o tancar la porta...), com si portar-les a terme no impliqués cap tipus d’esforç. Donem la mateixa importància a les tasques que fa tothom?

 • Descripció

  De què parlem quan parlem de l’organització dels treballs i de les tasques? Parlem de ser conscients de totes les tasques que desenvolupem en el si de l’entitat: quines són, qui les fa, com estan reconegudes i què comporten en termes de malestar o benestar.

  Els treballs i les tasques que desenvolupem a les entitats estan organitzats per una jerarquia androcèntrica que atorga un determinat valor i reconeixement a cada tasca: les associades als rols tradicionalment assignats als homes (sovint, clarament productives) són molt visibles i ben valorades, i les associades als rols tradicionalment assignats a les dones (aquelles de caire més reproductiu, que possibiliten el benestar i la sostenibilitat de l’entitat) són les més invisibilitzades i les que queden en pitjor posició.

  El valor i reconeixement que donem a totes les tasques que són necessàries per al funcionament d’una entitat — ja siguin productives o reproductives—, així com la distribució interna que en fem, afecten de manera clara en el benestar o malestar de les persones, la seva autoestima i reconeixement dins l’entitat, així com el seu desenvolupament professional.

 • Situació de les entitats

  A les entitats de justícia global i a les entitats socials, el repartiment equitatiu de tasques no és en si mateix un problema que es detecti com a una prioritat a treballar; tot i així, sí que s’evidencien alguns malestars que hi estan relacionats.

  S’observa una contradicció: davant l’afirmació «sents que es valora i es reconeix la teva feina» les respostes són majoritàriament positives, ja que la resposta mitjana és de 4,2 punts sobre 5.[1]  D’altra banda, però, davant l’afirmació «l’entitat vetlla per una distribució equitativa de les tasques reproductives i de cura necessàries per al funcionament de l’entitat», l’avaluació que se’n fa no és tan positiva, ja que rep una valoració mitjana de 3,5 punts de mitjana sobre 5. Es percep, doncs, que hi ha molt marge de millora en el repartiment equitatiu de les tasques reproductives i de cura, malgrat que s’atorga reconeixement a les feines que desenvolupa cadascú quan les tasques estan clarament assignades.

  Es detecta, a més, que la major part del personal tècnic suporta un volum molt elevat de treball i que un repartiment no equitatiu genera malestars en les persones que assumeixen aquestes tasques.

  [1] Podeu consultar l’univers de la mostra a l’apartat «Com s’ha fet», subapartat «Apunts metodològics», de la guia completa.

 • Avís per a navegants
  • No totes les tasques poden ser equitatives, ja que fer-ho tot de manera compartida pot fer molt feixuc el procés i pot provocar una pèrdua de temps i esforços. Però sí que poden ser reconegudes i agraïdes.
  • No és suficient fer una llista de totes les tasques que es desenvolupen a l’entitat (productives i reproductives) i tenir-les presents, també cal reorganitzar-les de manera equitativa i tenint en compte les especificitats de rol, coneixements i necessitats de cada persona.
  • A l’hora de redistribuir les tasques cal tenir en compte la càrrega total de treball de cada persona (tenint en compte tasques productives i reproductives), així com el pes de les tasques que assumeix. Alhora, si com a entitat volem apostar políticament per un model de distribució equitativa de les tasques, cal que tothom assumeixi tasques reproductives.
 • Exercici de grup

  Es important que adapteu la proposta d'exercici a la realitat de la vostra entitat i al nivell de coneixement o treball sobre el tema en concret. També us animem a compartir d'altres dinàmiques o exercicis que conegueu i que ajudin altres entitats a treballar sobre aquest eix.

  Descarrega l'exercici

 • Més eines
  • Guia per a la incorporació de polítiques d’igualtat de gènere a les PIMES. Fundació Surt. Fons Social Europeu, Unió Europea. 
  • Abasolo, O; Montero, O; González, H; Santiago, B. Trabajos: empleos, cuidados y división sexual del trabajo. Guia didáctica de ciudadanía con perspectiva de género. Fuhem Ecosocial. 
  • Entitats:
   • Associació Institut Quotidiana (iQ) 
   • Cooperacció 
   • Cooperativa Pandora Mirabilia 
Autodiagnosi
1
2
3
4
5
6

Alerta! En funció de si responen persones de la junta, personal tècnic o personal voluntari, les respostes i les percepcions seran diferents. Responeu les qüestions per a l’autoavaluació des de posicions diferents i refieu-vos de la que doni una resposta més negativa, ja que si hi ha una sola persona que detecta aquest aspecte com a problemàtic és motiu suficient per intentar posar-hi remei.

La vostra entitat fa temps que treballa per incorporar l’ètica de la cura a l’organització i ja s’ocupa de fer visibles i reconèixer les tasques reproductives i tradicionalment invisibilitzades. Aquest treball s’ha traduït en més benestar entre l’equip.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Si l’organització és prou gran, es poden establir clàusules per tal que cadascuna de les categories professionals (cadascun dels tipus de llocs de treball) siguin paritaris.
 • Detallar les tasques reproductives i invisibles de cada lloc de treball.

La vostra entitat ja és conscient que hi ha algunes tasques que no es tenen presents a l’hora de repartir la feina, però encara no s’hi ha donat una resposta formal.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Introduir les tasques invisibles i les tasques reproductives a la relació de tasques de cada lloc de treball, en tant que tasques transversals que ha de realitzar per tothom (per exemple: tenir cura de l’espai, assumir tasques rotatives reproductives com agafar el telèfon, obrir la porta...).
 • Cal establir torns rotatoris per a les tasques reproductives i de cures en el si de l’entitat.

La vostra entitat ha començat a ser conscient que hi ha tasques que no es tenen en compte i que sempre recauen sobre les mateixes persones, però encara no s’ha plantejat modificar aquesta problemàtica.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Cal identificar i revisar el conjunt de tasques que fan que l’organització funcioni quotidianament. Identificar quines d’aquestes són visibles, invisibles, més o menys reconegudes i com estan distribuïdes. Posar sobre la taula els malestars que això pugui generar i les necessitats de cada persona respecte a la distribució actual.
 • Organitzar una jornada interna de cura de l’espai, l’entorn i les persones per decidir mitjançant la pràctica com volem que sigui aquesta cura quotidiana i com volem distribuir les tasques que se’n deriven (per exemple: qui regarà les plantes).

La vostra entitat no havia pensat mai que hi podia haver aquesta problemàtica, tot i que sí que es detectava malestar entre membres de l’equip per l’assumpció desigual de determinades feines.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Formar (o exigir formacions com a requisit d’accés) en clau de gènere tot el personal tècnic per tal que siguin sensibles i proactius a treballar per l’equitat en el repartiment de tasques.
 • Formar els membres de la junta i persones voluntàries de llarga durada en clau de gènere per tal que siguin sensibles i proactives a treballar per l’equitat en el repartiment de tasques.
Exercici de grup

Es important que adapteu la proposta d'exercici a la realitat de la vostra entitat i al nivell de coneixement o treball sobre el tema en concret. També us animem a compartir d'altres dinàmiques o exercicis que conegueu i que ajudin altres entitats a treballar sobre aquest eix.

Descarrega l'exercici