Conciliació, corresponsabilitat i organització del temps -Sembrant cures

Conciliació, corresponsabilitat i organització del temps

Il·lustració: Cynthia Kwinkelenberg (alumna Escola Massana)

En general les entitats faciliten mecanismes de conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar, perquè està demostrat que això fa incrementar el benestar de les persones i fa que es treballi més a gust i millor. Però realment tenim en compte les diferents circumstàncies de tothom?

 • Descripció

  Davant la centralitat del temps de treball productiu i remunerat que impera en la nostra societat, la conciliació és un concepte que fa referència al fet de reorganitzar aquests temps i activitats en relació amb els temps de la vida quotidianaper tal de fer vides més sostenibles i vivibles. Però s’ha tendit a relacionar aquest concepte únicament amb la necessitat individual de determinades persones, majoritàriament les dones, de fer compatibles les responsabilitats laborals amb les responsabilitats del treball domèstic i de cura.

  El concepte de corresponsabilitat vol superar la concepció individual de la conciliació i emfatitzar la necessitat de fer corresponsable tota la societat de tots els treballs que fan possible la vida en un marc d’igualtat entre dones i homes. Aquesta perspectiva pretén visibilitzar, reconèixer i redistribuir de manera equitativa les tasques reproductives, tot atorgant-hi valor social

 • Situació de les entitats

  La possibilitat de gestionar el temps per poder desenvolupar totes les activitats que constitueixen una vida plena preocupa a gran part de les persones treballadores, voluntàries i membres de la junta, especialment les dones dels equips tècnics, de les entitats socials i entitats de justícia global. S’ha observat que, si bé majoritàriament les entitats faciliten mecanismes de conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar —sobretot la possibilitat de flexibilitzar l’horari i la recuperació d’hores extres—, aquestes no sempre generen el benestar esperat.

  En aquest sentit, han aparegut dos conflictes rellevants. En primer lloc, el generat pels horaris de les reunions, les formacions o els actes de l’entitat. La necessitat de fer compatibles els horaris dels membres de la junta, el voluntariat i l’equip tècnic implica fer algunes reunions fora de l’horari laboral d’aquests últims. En segon lloc, s’ha evidenciat que el volum de feina assumit pel personal tècnic, en conjunció amb la rigidesa dels terminis i els temps de l’administració, impliquen no poder acabar les tasques en la jornada laboral estipulada i haver de fer força hores extres.

  A partir d’aquestes dades s’observa, doncs, que encara queda molta feina per fer.

 • Avís per a navegants
  • Alerta! Actualment la conciliació penalitza les persones que l’exerceixen, ja que poden deixar de participar en espais de presa de decisions i/o la seva promoció dins l’entitat es pot veure limitada.
  • Perquè totes les persones puguin conciliar, cal tenir en compte les diferents circumstàncies de tothom que forma part de l’entitat: membres de la junta, personal tècnic i personal voluntari. En aquest sentit, caldrà que tots i totes exposin les seves necessitats i cedeixin per poder millorar les condicions de tot l’equip.
  • Millorar la conciliació de tots els agents que formen part d’una entitat implica el suport de les persones que tenen poder de decisió sobre les condicions laborals. Si desenvolupeu alguna d’aquestes funcions, assegureu-vos de conèixer les necessitats de conciliació de les persones que estan al vostre càrrec a l’hora de planificar reunions i puntes de feina.
  • Tenir presents les necessitats de temps de totes les persones fa incrementar la satisfacció i el benestar de tots els participants, i això vol dir treballar més a gust i millor, fet que repercuteix directament en els resultats i la sostenibilitat del conjunt de l’entitat.
  • Que l’entitat assumeixi la seva corresponsabilitat en la cura pot costar diners, però té un impacte directe en l’erradicació de les desigualtats de gènere i en la sostenibilitat de la vida.
  • La flexibilitat com a mesura de conciliació, lligada a la responsabilitat per tirar endavant la feina, pot implicar una càrrega i un resultat contraindicat per introduir l’ètica de la cura si es tradueix a estar disponible 24 hores o a no tenir uns horaris que et permetin organitzar les rutines pròpies o les de persones al càrrec (infants, persones grans...).
  • No oblidem que el voluntariat, malgrat dedicar-se a les tasques de l’entitat en el seu temps lliure perquè ho vol, també ha de poder conciliar i que això no afecti el seu vincle o poder d’incidència a l’entitat.
 • Exercici de grup

  Es important que adapteu la proposta d'exercici a la realitat de la vostra entitat i al nivell de coneixement o treball sobre el tema en concret. També us animem a compartir d'altres dinàmiques o exercicis que conegueu i que ajudin altres entitats a treballar sobre aquest eix.

  Descarrega l'exercici

 • Més eines
  • Mesures, recursos i bones pràctiques sobre gestió democràtica, transparència, igualtat de gènere i conciliació a les cooperatives de treball. Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 
  • 50 bones pràctiques en els nous usos socials del temps a l’administració local i a l’empresa. Diputació de Barcelona. 
  • CLEMENTE, S; GARCÍA, A; SALOBRAL, N. Estrategias y políticas de conciliación en las empresas de economía social, favorecedoras de la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. Diagnóstico participativo. Andaira, Pandora Mirabilia, Servicio Regional del Empleo de la Comunidad de Madrid. 
  • Entitats:
   • Associació Institut Quotidiana (iQ) 
   • Fundació Surt 
   • Fundació Maria Aurèlia Capmany 
   • Cooperativa Pandora Mirabilia 
Autodiagnosi
1
2
3
4
5
6
7
8

Alerta! En funció de si responen persones de la junta, personal tècnic o personal voluntari, les respostes i les percepcions seran diferents. Responeu les qüestions per a l’autoavaluació des de posicions diferents i refieu-vos de la que doni una resposta més negativa, ja que si hi ha una sola persona que detecta aquest aspecte com a problemàtic és motiu suficient per intentar posar-hi remei.

Aneu molt bé! Teniu la conciliació i la corresponsabilitat molt integrades en el si de la vostra entitat: és una característica que us defineix. Tot i així, no us relaxeu i continueu vetllant pel reconeixement i la reorganització equitativa de totes les tasques entre totes les persones per assegurar que compliu les vostres responsabilitats com a entitat.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Establir una persona de referència i/o reunions periòdiques amb les persones que concilien per assegurar que mantenen la seva posició i les seves opcions de promoció a l’entitat, ja siguin tècniques, membres de la junta o voluntàries.
 • Fer campanyes d’incidència perquè les administracions estableixin uns ritmes de presentació de subvencions curosos amb els equips tècnics de les entitats i els seus ritmes de treball.

La vostra entitat ha fet passes cap a la conciliació, però encara no garanteix que no tingui repercussions per a les persones que s’hi acullen ni assegura la corresponsabilitat. Seguiu treballant per millorar, que segur que hi guanyareu en qualitat de vida i benestar.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Incorporar espais de cura per a criatures i altres persones dependents a l’espai de treball i activitats de l’entitat.
 • Establir el treball per parelles o equips per tal que ningú no tingui la pressió de ser indispensable.
 • Pla consensuat i consentit per a les conciliacions de llarga durada: pacte entre la persona que agafarà el permís i la resta de l’equip per determinar qui assumirà les tasques de la persona que no estarà disponible durant alguns mesos. Així s’assegura que ningú no haurà d’assumir tasques sobrevingudes i la planificació ajuda molt a poder fer compatible la vida laboral amb la resta d’àmbits de la vida quotidiana.

La vostra entitat ha començat a implementar mesures de conciliació, tot i que encara queda molta feina per fer. A continuació, us proposem un seguit de mesures que us poden ajudar!

Consells per a la transformació de les entitats

 • Usar eines 2.0 perquè la informació de reunions, actes o jornades estigui a l’abast de tothom amb el màxim detall possible.
 • Alternar els dies i horaris de les reunions i/o incorporar l’ús de videoconferències a les reunions per a aquelles persones que estiguin lluny o tenint cura dels seus familiars.
 • Modificar les condicions del conveni laboral atenent al màxim les necessitats de l’equip tècnic.

La vostra entitat no ha pensat mai en què implica conciliar, en el malestar que genera no fer-ho o en la necessitat de tenir una activitat compatible amb la resta d’àmbits de la vida. No passa res, mai no és tard per posar-s’hi! No ho deixeu passar, que hi podeu guanyar molt.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Exposar, recollir i fer seguiment de les necessitats de conciliació personal de totes les persones que formen part de la quotidianitat de l’entitat. En funció de la dimensió de l’entitat, això es pot fer en una reunió a la tornada de les vacances majoritàries o mitjançant una enquesta virtual.
Exercici de grup

Es important que adapteu la proposta d'exercici a la realitat de la vostra entitat i al nivell de coneixement o treball sobre el tema en concret. També us animem a compartir d'altres dinàmiques o exercicis que conegueu i que ajudin altres entitats a treballar sobre aquest eix.

Descarrega l'exercici