Instruccions -Sembrant cures

Instruccions

Eixos

Aquesta guia està organitzada en sis eixos, que es poden treballar de manera independent, en paral·lel, un darrere l’altre o de manera aleatòria:

 1. Valors hegemònics
 2. Conflictes, relacions i emocions
 3. Participació i democràcia
 4. Organització dels treballs i les tasques
 5. Conciliació i corresponsabilitat
 6. Assetjament sexual i per raó de sexe

Qui pot fer servir aquesta guia?

Sigueu membres de la junta, part de l’equip tècnic o persones voluntàries de l’entitat, podeu utilitzar aquesta guia per diagnosticar la vostra organització, individualment o en col·lectiu, i facilitar la reflexió conjunta al voltant d’aquests temes.

Cadascun dels eixos conté els apartats següents:

 1. Descripció: breu explicació de l’àmbit de treball en qüestió i la importància de mirar-lo des d’una perspectiva de gènere i de l’ètica de la cura.
 2. Situació de l’entitat: retrat de la situació en què es troben les entitats de Lafede.cat respecte a cada eix. No es tracta d’una anàlisi representativa, però sí significativa.
 3. Avís per a navegants: alertes útils a l’hora de treballar cadascun dels eixos, amb l’objectiu de tenir en compte la perspectiva feminista i l’ètica de la cura, així com d’adequar-se a les particularitats de cada entitat i/o persona que faci l’autodiagnosi.
 4. Autodiagnosi: preguntes per prendre consciència de l’estat en què es troba l’entitat respecte a l’eix a treballar. N’hi ha que són de percepció individual i n’hi ha que són objectives.
 5. Resultats de l’autodiagnosi: en funció de les respostes de l’autodiagnosi, s’han perfilat quatre possibles escenaris de l’estat de l’organització en relació amb el tema que es treballa. La idea no és donar un retrat objectiu, sinó apuntar idees que ajudin les entitats a conèixer en quin punt es troben i què poden fer per millorar. Dins dels resultats, s’inclouen consells per a la transformació de les entitats: un conjunt de suggeriments i actuacions recomanades per incorporar progressivament l’ètica de la cura i la perspectiva feminista a les entitats. Estan ordenats en funció de la seva aplicació a curt, mitjà o llarg termini.
 6. Exercici de grup: breu dinàmica per guiar la reflexió i facilitar l’anàlisi col·lectiva de cada eix.
 7. Més eines: inclou informació en forma de guies, manuals, enllaços de bones pràctiques, etc. que us poden ajudar a treballar amb més profunditat algun aspecte concret.

Recomanacions

Aquesta guia pot ser llegida i treballada individualment o en grup, però us recomanem:

 1. Llegir la descripció i la situació de l’entitat de manera individual per tal que tot l’equip tingui clar quins conceptes i problemàtiques aborda cada eix i la perspectiva des d’on serà abordat.
 2. Respondre el qüestionari d’autodiagnosi de manera individual, i compartir-ne els resultats.
 3. Fer l’exercici de reflexió grupal. Per fer-lo, us recomanem destinar un temps de qualitat, d’unes dues hores aproximadament, en què ningú no hagi de rebre trucades o ser interromput. És recomanable que una o dues persones prenguin el rol de dinamitzadores i facilitadores de la dinàmica. Aquest rol implica tenir cura de les persones i les relacions, garantir el temps de la dinàmica, facilitar que es puguin expressar totes les veus —fins i tot aquelles més difícils o que costin més d’expressar—, vetllar perquè regni en tot moment l’escolta empàtica i el no judici, i posar consciència sobre el que va passant al grup (moments de tensió, de tristesa, d’ús inconscient del poder i privilegis, persones que no parlen…).
 4. Posar en comú els resultats de l’autodiagnosi individual i les reflexions suscitades per l’exercici de grup. És normal que durant aquesta posada en comú apareguin idees d’accions per transformar allò diagnosticat, i que això generi malestar. Per tal que no es perdin i això generi més frustració en el grup, és important anar-les recollint i, fins i tot, calendaritzant. Us podeu descarregar aquest document per recollir-les, calendaritzar-les i assignar-los un responsable que us pot ser d’utilitat.

Al final de cada eix, trobareu un apartat anomenat «Més eines» amb materials (guies, manuals, enllaços a exemples de bones pràctiques…) i informació sobre entitats que us poden ajudar a treballar cadascun de les qüestions amb més profunditat o en algun aspecte concret.

Desitgem que aquest sigui l’inici d’un camí curós, ple de curiositat i ganes de transformar la vostra entitat per incorporar-hi l’ètica de la cura i la perspectiva feminista.