Valors hegemònics -Sembrant cures

Valors hegemònics

Il·lustració: Cristina Luna (alumna Escola Massana)

Tenint en compte que vivim en una societat patriarcal, és molt probable que la cultura organitzacional de les entitats estigui impregnada de valors androcèntrics com la producció, l’èxit, l’eficàcia, la invisibilització de les emocions i els conflictes, el poder jeràrquic... Siguem conscients de quins són per erradicar-los.

 • Descripció

  La cultura organitzativa d’una entitat és una part sovint molt oblidada, però cabdal per al manteniment d’unes relacions i estructures de poder androcèntriques i poc curoses amb les persones que en formen part. Per cultura organitzacional, ens referim a aquells significats, maneres d’entendre, viure i veure els esdeveniments i activitats que comparteixen aquells que estan en una organització.

  Tenint en compte que vivim en una societat patriarcal, és molt probable que la cultura organitzacional de les entitats, si no han fet un treball de revisió i transformació, estigui impregnada de valors androcèntrics com la producció, l’èxit, l’eficàcia, la invisibilització de les emocions i els conflictes, el poder jeràrquic, l’autonomia, el compromís i la devoció exclusiva per l’objectiu de l’entitat, etc. Això pot comportar que moltes persones que no comparteixen aquesta significació de les activitats i maneres de fer que es desenvolupen a l’entitat no se sentin incloses, no facin comunitat, siguin assenyalades, desvaloritzades i deslegitimades.

 • Situació de les entitats

  S’ha posat de manifest que la cultura organitzativa i els valors de les entitats estan en un moment de força tensió. Pel que fa a la percepció, cal assenyalar que la incorporació de la perspectiva feminista i de l’ètica de la cura té bona puntuació, però varia molt en funció de si la resposta és d’un home o una dona, tingui el càrrec que tingui. Quan es preguntava a l’enquesta, les dones responien amb un 3,92 davant d’un 4,31 de mitjana dels homes.

  Respecte a la tensió comentada, per una banda trobem que les entitats estan inserides en unes lògiques burocràtiques força industrialitzades, fruit dels tempos i la idiosincràsia que estableix l’administració pública. Aquestes forces externes imposen uns valors productius i burocràtics i contribueixen al seu manteniment, sobretot en el si dels equips tècnics i les juntes, en els quals, per exemple, es valoren més els resultats que els processos.

  Per altra banda, en el si de les entitats hem detectat que predominen els valors del compromís i la implicació amb l’objectiu de l’entitat, la qual cosa a vegades desemboca en un activisme pràcticament obligatori que dificulta, des del punt de vista ètic i moral, la conciliació amb altres esferes de la vida.

  En tercer lloc, hem detectat que moltes entitats valoren i troben molt important posar la cura de les persones, l’espai i el medi ambient al centre , sobretot dels equips tècnics, malgrat que això no es vegi reflectit, per exemple, en els criteris de selecció de personal —que encara es guien per valors productivistes—, l’elaboració i l’avaluació de projectes, la realització de pressupostos interns amb perspectiva de gènere i ètica de la cura o la incorporació en els documents de funcionament i regulació interna. En aquest sentit, hem identificat una tensió latent entre els valors productius i els valors de cura de les persones que sovint desemboca en frustració per part dels equips tècnics, que són els que suporten principalment aquesta pressió.

 • Avís per a navegants
  • Transformar els valors i la cultura organitzativa d’una entitat és una tasca que requereix grans dosis de reflexió i revisió interna. Els mecanismes artificials de transformació de les relacions i els elements simbòlics que visibilitzin els valors als quals l’entitat dona importància són de gran ajuda.
  • Tingueu en compte que els valors productivistes i androcèntrics que voleu transformar no formen part només de la vostra entitat, sinó de tota la societat. Esteu fent front, per tant, a uns valors fortament arrelats, per la qual cosa trobareu resistències i caldrà gestionar la frustració d’uns canvis lents i dels quals costarà percebre els resultats.
  • Per transformar els valors d’una entitat, cal el compromís de tots els membres, però sobretot d’aquelles persones que tenen càrrecs de direcció o coordinació i que marquen les línies polítiques de l’entitat.
  • Per transformar els valors i la cultura, no n’hi ha prou amb la voluntat. Cal destinar-hi temps i recursos (humans, materials, econòmics...) per transformar també el seu manteniment estructural i relacional.
 • Exercici de grup

  Es important que adapteu la proposta d'exercici a la realitat de la vostra entitat i al nivell de coneixement o treball sobre el tema en concret. També us animem a compartir d'altres dinàmiques o exercicis que conegueu i que ajudin altres entitats a treballar sobre aquest eix.

  Descarrega l'exercici

 • Més eines
  • Traçant vides dignes: cap a una economia feminista. Guia de recursos per aplicar la mirada feminista de l’economia als espais associatius. Matriu, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 
  • Natalia Navarro. Desigualdades de género en las organizaciones: procesos de cambio organizacional pro equidad. PNUD. 
  • Entitats:
   • Matriu 
   • Fil a l’Agulla 
   • L’Esberla 
   • Candela 
Autodiagnosi
1
2
3
4
5
6
7

Aquestes preguntes us ajudaran a prendre consciència dels valors que predominen a la vostra entitat. N’hi ha que són de percepció individual i n’hi ha que són objectives.

La vostra entitat expressa i transmet en l’ambient i les normes no escrites l’ètica de la cura, el feminisme i la igualtat de gènere. A més, ho reforça amb mecanismes de comunicació interna i externa, i en campanyes d’incidència. Felicitats!

Consells per a la transformació de les entitats

 • Realitzeu una campanya externa d’incidència perquè les administracions incorporin l’ètica de la cura i la perspectiva feminista en el seu funcionament i en aquelles activitats que afectin entitats com la vostra (formulacions, subvencions, etc.).
 • Incorporeu, en les convocatòries laborals, convenis de col·laboració i tria de proveïdors, criteris perquè les persones o entitats amb les quals treballeu també tinguin incorporades la perspectiva feminista i l’ètica de la cura —o estiguin treballant per incorporar-les.
 • Allò que comuniquem ens defineix! Elaboreu un llibre d’estil sobre la comunicació interna i externa que sigui inclusiva i no androcèntrica, tant visual com escrita.

La vostra entitat està convençuda de l’ètica de la cura, el feminisme i la igualtat de gènere pel que fa a idees, però cal que això es transmeti encara a la manera de fer, l’ambient i les normes no escrites; cal el que s’anomena «aposta política», que sigui una prioritat per a tothom. La comunicació interna i externa és una bona eina, però cal continuar treballant en les relacions i el funcionament intern!

Consells per a la transformació de les entitats

 • Identifiqueu i reviseu les maneres d’organitzar-vos, funcionar i treballar (tant de tècnics, voluntàries i membres de junta), i pregunteu-vos per les normes no escrites que estableixen i legitimen. Poseu sobre la taula si tothom se sent a gust.
 • Identifiqueu i reviseu els tipus de lideratges que hi ha a l’entitat, els valors que promouen, la manera de treballar, intervenir, incidir que proposen. Pregunteu-vos si contribueixen a incorporar la perspectiva feminista i l’ètica de la cura, si tothom se sent inclosa i acollida per part seva.
 • Realitzeu una campanya interna de sensibilització i formació perquè tots els agents incorporin la perspectiva feminista i l’ètica de la cura en el seu funcionament.

La vostra entitat no està convençuda de la importància d’aplicar l’ètica de la cura, el feminisme i la igualtat de gènere. Malgrat tot, comencen a aparèixer algunes veus sensibles al tema a les quals caldria donar suport i legitimitat perquè puguin exposar en primera persona els seus malestars i necessitats. El primer pas és prendre consciència com a entitat i poder-ne parlar!

Consells per a la transformació de les entitats

 • Identifiqueu i reviseu allò que l’entitat transmet amb l’ús de l’espai, ja sigui de treball, de reunions, de voluntariat, etc. Pregunteu-vos si tothom se sent a gust i inclòs amb els valors que transmet.
 • Identifiqueu i reviseu com són els espais d’informalitat, per petits que siguin. Fixeu-vos si els temes de conversa, bromes, informació que es comparteix contribueixen a crear un espai inclusiu, segur i curós.

La vostra entitat es mostra contrària a l’ètica de la cura, el feminisme i la igualtat de gènere, malgrat que no ho expressi de forma explícita. Pot ser que es visqui mal ambient, tensions i malestars als quals caldria donar espais d’escolta, diàleg i responsabilització.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Identifiqueu i reviseu allò que l’entitat transmet a través de mitjans gràfics presents a projectes, difusió, publicitat, grafisme intern... Vetlleu perquè siguin imatges inclusives i diverses, que no transmetin sexisme i/o discriminació. Aprofiteu-ho per fer un recull de principis sobre com comunicar de manera no sexista!
Exercici de grup

Es important que adapteu la proposta d'exercici a la realitat de la vostra entitat i al nivell de coneixement o treball sobre el tema en concret. També us animem a compartir d'altres dinàmiques o exercicis que conegueu i que ajudin altres entitats a treballar sobre aquest eix.

Descarrega l'exercici