Participació i democràcia -Sembrant cures

Participació i democràcia

Il·lustració: Claudia Zonta (alumna Escola Massana)

A moltes organitzacions, es tendeix a valorar com a vàlides o desitjables aquelles maneres de participar que són més eficaces i ordenades i amb un patró molt homogeni i androcèntric de participació (defensar l’opinió de manera ràpida, amb fermesa i coherència, parlant alt i clar...). Però segur que a la vostra entitat no tothom s’expressa així, oi?

 • Descripció

  En una entitat, tingui la forma jurídica que tingui, hi ha molts canals de comunicació i fòrums de participació. Però sovint, es tendeix a valorar com a vàlides o desitjables aquelles maneres de participar que són més eficaces i ordenades (decisions unilaterals, assemblees en què ja està tot treballat i elaborat, grups de treball que tiren pel dret) i amb un patró molt homogeni i androcèntric de participació (defensar l’opinió de manera ràpida, amb fermesa i coherència, parlant alt i clar, «batallant» per defensar la nostra opinió...). Aquest fenomen deixa de banda les diferents necessitats participatives de les persones que formen part de l’entitat, que es veuen obligades a adaptar-s’hi i, en cas que això no sigui possible, la seva veu es veu relegada a un segon terme.

  Mes enllà de les necessitats o voluntat individual de participar, podem repensar com de democràtica volem que sigui l’entitat de la qual formem part i establir mecanismes perquè aquells que vulguin participar activament puguin fer-ho sense trobar-hi barreres.

 • Situació de les entitats

  Hem detectat un conjunt de malestars derivats del poc qüestionament dels models de participació (la puntuació mitjana dels quals és un 3,69 a l’enquesta, sense diferències significatives entre dones i homes),[1] sobretot per part dels equips tècnics: la desigual distribució dels temps d’intervenció a les reunions; la desigual legitimitat que es dona a l’opinió d’homes i dones (o maneres que s’adapten o no al patró androcèntric); la limitació que suposa per a moltes persones el fet que els principals espais de debat i decisió siguin orals (fet que implica dominar unes determinades habilitats i intel·ligències); una circulació intermitent o desigual de la informació; la situació de desemparament i desinformació en què es troben les persones que s’acaben d’incorporar (no conèixer debats previs, relacions de poder o dinàmiques establertes, fet que els redueix la capacitat de participar plenament i en igualtat de condicions); la desigual participació d’homes i dones en actes públics, i la invisibilització, poc reconeixement i desigual distribució de les tasques invisibles que permeten una participació de qualitat (facilitació dels debats i conflictes, tasques prèvies com la preparació de l’espai o l’ordre del dia, la cohesió i cura dels equips o la celebració dels petits èxits quotidians).

  [1] Podeu consultar l’univers de la mostra a l’apartat «Com s’ha fet», subapartat «Apunts metodològics», de la guia completa.

 • Avís per a navegants
  • Atenció! Transformar la participació no solament vol dir transformar les persones que participen perquè s’adaptin als models existents, també vol dir transformar els mecanismes, espais i fòrums de decisió perquè aquests s’adaptin a les necessitats de les persones.
  • Poden sortir veus que argumentin que treballar la participació i democratitzar l’entitat pot ser beneficiós per millorar l’eficàcia del funcionament de l’entitat. Però la voluntat de construir una entitat cent per cent participativa respon exclusivament a posar al centre les persones i la sostenibilitat de la vida.
  • Obrir-se a noves maneres de participar vol dir obrir-se a noves maneres de comunicar. Això suposarà, sobretot si tens un patró de comunicació hegemònic, desaprendre molts patrons establerts i treballar les resistències pròpies cap a maneres no hegemòniques.
  • Canviar els models de participació pot suposar incloure aspectes del grup que potser fins ara no eren visibles, com les emocions, els conflictes, etc. És important que estigueu disposades a sostenir les situacions que apareguin, donar suport a qui ho necessiti o modificar els ordres del dia si és necessari.
  • Després de l’autodiagnosi, com a entitat potser decidiu crear mecanismes artificials (repartir rols, usar dinàmiques participatives, etc.) per augmentar la democratització de la presa de decisions. A l’inici se us pot fer estrany, però proveu-ho, expliqueu com us heu sentit i analitzeu els resultats abans de descartar-ho.
  • Si la vostra aposta per l’augment de la democratització implica més tasques per als membres dels equips (passar un ordre del dia elaborat, establir els rols de padrinatge, etc.), assegureu-vos que aquestes tasques estiguin reconegudes i distribuïdes de manera equitativa.
 • Exercici de grup

  Es important que adapteu la proposta d'exercici a la realitat de la vostra entitat i al nivell de coneixement o treball sobre el tema en concret. També us animem a compartir d'altres dinàmiques o exercicis que conegueu i que ajudin altres entitats a treballar sobre aquest eix.

  Descarrega l'exercici

 • Més eines
  • Manual de facilitación para la Plataforma de Afectados/das por la Hipoteca. PAH. 
  • MINDELL, A. La democracia profunda de los foros abiertos. DDeXpresiones.
  • Entitats:
   • Matriu 
   • Fil a l’Agulla 
   • L’Esberla 
Autodiagnosi
1
2
3
4
5
6
7
8

Aquestes preguntes us ajudaran a prendre consciència de les maneres que teniu de participar a la vostra entitat, tant pel que fa a les formes com a continguts i formats. N’hi ha que són de percepció individual i n’hi ha que són objectives.

En l’àmbit de la participació i la presa de decisions, la vostra entitat és molt conscient sobre les desigualtats i relacions de poder que es creen fruit del gènere i altres eixos de discriminació com poden ser l’edat, els estudis, l’experiència, l’antiguitat, la conciliació familiar, etc. I el que és millor, hi posa remei i ho revisa de tant en tant per adaptar-se a les necessitats de les persones participants, incloure a tothom i construir un funcionament democràtic de qualitat.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Planificar l’entrada de nous membres als equips i acompanyar-los en la seva incorporació mitjançant un sistema de mentoria o padrinatge.
 • Repensar tots els actes de l’entitat, tant interns com externs, per tal que tinguin un format inclusiu a totes les maneres de participar.

En l’àmbit de la participació i la presa de decisions, la vostra entitat és força conscient de les desigualtats que poden generar diferents circumstàncies personals, i tothom té bona voluntat i compromís per incloure a tothom i adaptar-se a les seves necessitats. Però, alerta!, la bona voluntat no és suficient. Cal establir mecanismes que permetin mantenir-la en el temps, fins i tot quan les persones actuals hagin deixat l’entitat.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Un cop al trimestre, mesurar el nombre i temps d’intervenció en funció de diverses variables de les quals es vulgui analitzar el seu impacte en la participació i presa de decisions (gènere, edat, jerarquia, antiguitat...).
 • Un cop al trimestre, fer reunió de valoració de l’estat de la participació i la democràcia a l’entitat. Pot ser interessant que aquest espai estigui facilitat i guiat per una persona externa per tal que tothom pugui expressar-se amb seguretat i comoditat.

A la vostra entitat hi ha poca consciència que hi ha aspectes estructurals que poden dificultar la participació en igualtat de condicions, com poden ser el gènere, els estudis, l’experiència, l’antiguitat, la conciliació familiar... Aquesta manca de consciència fa que es responsabilitzi de la inclusió i participació en igualtat de condicions les persones que pateixen aquestes discriminacions o dificultats, que no sempre es troben legitimades, segures o tenen prou suport per fer-ho. Això pot generar una participació poc democràtica i generar força malestars.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Incorporar mecanismes i/o dinàmiques de participació horitzontal i en petits grups per al debat i la presa de decisions.
 • Establir rols de facilitació de la reunió o assemblea (persones que faciliten, que vetllen per l’ordre del dia, pel temps, pels torns de paraula, per passar l’acta; persones encarregades de l’espai, de cuidar les persones...).

La participació i presa de decisions de la vostra entitat és poc inclusiva i democràtica. Això provoca que hi hagi desigualtats tant en la participació com en els seus resultats a favor de qui té més privilegis dins l’entitat, tot generant malestar i desarrelament en les altres persones. Cal posar-se les piles per començar a transformar aquestes dinàmiques.

Consells per a la transformació de les entitats

 • Establir com a punt inicial a totes les reunions una «ronda emocional» o «ronda meteorològica», per compartir i detectar malestars i benestars.
 • Enviar prèviament a la reunió o assemblea un ordre del dia amb els punts a tractar, el tipus de punt que es tracta (informatius, introducció de propostes, discussió i presa de decisions...), els objectius de cada punt i la temporització, així com la informació necessària perquè tothom pugui opinar sobre cada tema en igualtat de condicions. Cal fer-ho amb temps perquè tothom es pugui preparar la seva opinió o argumentació.
 • Posteriorment a l’assemblea o reunió, cal enviar l’acta perquè tothom, hagi vingut o no, pugui fer un seguiment de les decisions preses.
 • Establir l’hora d’inici i final de la reunió per tal que tothom pugui organitzar-se les altres esferes de la vida amb les quals vulgui o necessiti conciliar. En cas de conflicte amb l’horari de les reunions, cal alternar-nos.
Exercici de grup

Es important que adapteu la proposta d'exercici a la realitat de la vostra entitat i al nivell de coneixement o treball sobre el tema en concret. També us animem a compartir d'altres dinàmiques o exercicis que conegueu i que ajudin altres entitats a treballar sobre aquest eix.

Descarrega l'exercici