Glossari -Sembrant cures

Glossari

Aquest glossari és un recull de termes que s’utilitzen al llarg dels diversos eixos de treball que aborda la guia. També serveixen per comprendre la perspectiva conceptual des de la qual s’ha treballat la temàtica de cada eix. Per això, els conceptes que hi apareixen fan referència a la perspectiva feminista i l’ètica de la cura, al món del treball i les relacions laborals, a l’àmbit organitzatiu, o l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i l’educació per la pau i els Drets Humans, àmbits de treball de Lafede.cat.

Capitalisme: 

sistema econòmic, polític, social i cultural en què els mitjans de producció són privats, i té per objectiu la generació i acumulació de beneficis econòmics

 ...
Capitalisme: 

sistema econòmic, polític, social i cultural en què els mitjans de producció són privats, i té per objectiu la generació i acumulació de beneficis econòmics de qui deté aquests mitjans. Aquest sistema només és possible gràcies a l’explotació del treball de les persones assalariades i l’externalització dels treballs i costos de reproducció de la vida a l’àmbit de la llar.

Càrrega total de treball: 

suma de les hores de treball tenint en compte tots els tipus de treballs i tasques, fent èmfasi especial a incloure al càlcul les tasques reproductives i de

 ...
Càrrega total de treball: 

suma de les hores de treball tenint en compte tots els tipus de treballs i tasques, fent èmfasi especial a incloure al càlcul les tasques reproductives i de cura. Sovint s’utilitza per calcular les diferències entre les hores de treball d’homes i dones.

Conciliació i corresponsabilitat: 

la conciliació és el terme que fem servir per parlar de l’organització dels temps de treball en relació amb els temps per a la vida familiar o domèstica i pe

 ...
Conciliació i corresponsabilitat: 

la conciliació és el terme que fem servir per parlar de l’organització dels temps de treball en relació amb els temps per a la vida familiar o domèstica i personal. Algunes teòriques han superat el concepte de conciliació substituint-lo pel de corresponsabilitat. Amb aquest canvi, les tasques de cura deixen de ser problemes individuals o domèstics per passar a ser problemes socials, que han d’enfrontar-se en un marc igualitari i on totes les parts han d’assumir la seva part de responsabilitat social, tant els homes i les dones com les empreses i l’administració.

Crisi de cures i cadenes globals de cures: 

a causa dels canvis socials de les últimes dècades, als països del nord global la reproducció de la vida s’ha fet insostenible i no ha estat assumida per l’E

 ...
Crisi de cures i cadenes globals de cures: 

a causa dels canvis socials de les últimes dècades, als països del nord global la reproducció de la vida s’ha fet insostenible i no ha estat assumida per l’Estat ni pel mercat. Una de les respostes que s’han donat és l’externalització de les tasques de cura a altres dones (d’altres edats i sense càrregues familiars) o a persones migrades del sud global, que alhora estan deixant d’assumir les tasques de cura de persones als seus països d’origen, tasques que queden relegades a altres dones, creant el que s’ha anomenat cadenes globals de cures.

Distribució equitativa de les tasques: 

repartiment igualitari, quant a temps, benestar i valor social atribuït, de les diverses tasques per la sostenibilitat de la vida i el sosteniment de qualsev

 ...
Distribució equitativa de les tasques: 

repartiment igualitari, quant a temps, benestar i valor social atribuït, de les diverses tasques per la sostenibilitat de la vida i el sosteniment de qualsevol organització o sistema.

Divisió sexual del treball: 

assignació de funcions socials i treballs segons els rols de gènere que s’atribueixen a les persones en funció del seu sexe.

Divisió sexual del treball: 

assignació de funcions socials i treballs segons els rols de gènere que s’atribueixen a les persones en funció del seu sexe.

Sostenibilitat de la vida: 

concepte introduït per l’economia feminista que reivindica que les vides humanes dignes de ser viscudes haurien de ser l’objectiu principal del sistema econò

 ...
Sostenibilitat de la vida: 

concepte introduït per l’economia feminista que reivindica que les vides humanes dignes de ser viscudes haurien de ser l’objectiu principal del sistema econòmic, produint un desplaçament del benefici econòmic com a interès principal de l’economia actual. En aquest sentit, el concepte de sostenibilitat de la vida implica també reconèixer quins són els treballs i els temps per a les tasques domèstiques i de cura per tal que siguin comptabilitzades en l’economia formal.

Tipus de treballs: 

diferenciem entre el treball remunerat i el treball no remunerat i entre el treball productiu i el treball reproductiu, que també podem anomenar treball domè

 ...
Tipus de treballs: 

diferenciem entre el treball remunerat i el treball no remunerat i entre el treball productiu i el treball reproductiu, que també podem anomenar treball domèstic i de cures. Dins la teoria feminista hi ha molta polèmica sobre què inclou cadascun d’aquests treballs, el que és innegable és la jerarquització que s’estableix del treball remunerat i productiu per sobre del treball no remunerat i reproductiu.

Treball de cura/reproductiu: 

sèrie d’activitats destinades a atendre la cura (pròpia, de la llar o la família) i a cobrir la gestió i el manteniment de les infraestructures per tenir-ne

 ...
Treball de cura/reproductiu: 

sèrie d’activitats destinades a atendre la cura (pròpia, de la llar o la família) i a cobrir la gestió i el manteniment de les infraestructures per tenir-ne cura. Bona part d’aquest treball reproductiu no es remunera, és majoritàriament femení i no està inscrit dins la lògica mercantil. És un treball que no està reconegut com a tal per l’actual organització social.

Usos socials del temps: 

el treball remunerat és el que organitza els temps socials, és a dir, el temps que destinem a fer totes les activitats quotidianes. L’organització social del

 ...
Usos socials del temps: 

el treball remunerat és el que organitza els temps socials, és a dir, el temps que destinem a fer totes les activitats quotidianes. L’organització social dels temps actualment exclou, invisibilitza i dificulta la realització de les tasques del treball domèstic i de cures, necessàries per al sosteniment de la vida.